Ποιότητα - ISO

logo

    Η Διοίκηση της Εταιρείας “ΙΡΙΣ Ο.E. Σύμβουλοι Μηχανικοί” δεσμεύεται να εφαρμόσει Σύστημα Ποιοτικής Διοίκησης με την δημιουργία ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ΙSO 9001:2008 και για τη διαρκή βελτίωση αυτού με τη θέσπιση αντικειμενικών σκοπών ποιότητας.

    Ως εκ τούτου δεσμεύεται ότι οι Τομείς Προμηθειών, Παραγωγής και Εφαρμογής Μελετών, Πωλήσεων / Συμβάσεων, καθώς και ο Διοικητικός Τομέας (Λογιστηρίου / Προσωπικού / Εκπαίδευσης), να είναι οργανωμένοι κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να πάψουν να συμβαίνουν οποιεσδήποτε ατέλειες (προβλήματα) τόσο στο εσωτερικό της Επιχείρησης (κατά την παραγωγή υπηρεσιών και την εν γένει λειτουργία), όσο και προς τους πελάτες (ιδιωτικές επιχειρήσεις / ιδιώτες και φορείς).

    Το Σύστημα Διοίκησης Ποιότητας βασίζεται σε δύο κύρια σημεία :

  1. Την ανάγκη για επίτευξη και διατήρηση της επιθυμητής Ποιότητας με το λιγότερο δυνατό κόστος. Για την εκπλήρωση αυτού του στόχου, απαιτείται σχεδιασμένη και αποτελεσματική χρησιμοποίηση όλων των υλικών και ανθρωπίνων πηγών και μέσων που βρίσκονται στην διάθεση της επιχείρησης και γενικότερα η εξασφάλιση της διαθεσιμότητας αυτών των πόρων. Έτσι η Εταιρεία δεσμεύεται για την εφαρμογή του ΣΔΠ που έχει σχεδιάσει και εφαρμόζει, τόσο σε μελέτες των οποίων την ευθύνη φέρει η ίδια, όσο και στις περιπτώσεις όπου συμμετέχει σε συμπράξεις Γραφείων.
  2. Την ανάγκη για πλήρη ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών (όπως καταγράφονται στις αντίστοιχες συμβάσεις και με βάση τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις), με τελικό στόχο την απόκτηση της εμπιστοσύνης τους, όσον αφορά την ικανότητα της επιχείρησης για σταθερή  παροχή της επιθυμητής και συμφωνημένης ποιότητας.

    Η Διοίκηση της Επιχείρησης έχει την ευθύνη για την εφαρμογή των καταγεγραμμένων διαδικασιών και καλεί όλο το προσωπικό να συμμετάσχει στην προσπάθεια αυτή, που θα έχει σαν αποτέλεσμα την  βελτίωση της Ποιότητας.

    Για τις ανάγκες της συνεχούς βελτίωσης και του ελέγχου της αποτελεσματικότητας του συστήματος, η Διοίκηση με τη συνεργασία των εργαζομένων καθιερώνει αντικειμενικούς σκοπούς για την ποιότητα και φροντίζει να ανασκοπούνται τακτικά και συστηματικά.

    Ως  Διευθυντής Διασφάλισης Ποιότητας ορίζεται ο κ. Ι. Πρέσβελος και θα  παρέχει ανά πάσα στιγμή καθ' όλη την διάρκεια του σχεδιασμού και της εφαρμογής του Συστήματος Ποιότητας, κάθε δυνατή βοήθεια, επιβεβαιώνοντας την εφαρμογή των διαδικασιών και λαμβάνοντας υπ' όψιν οποιεσδήποτε προτάσεις για βελτίωση στην παροχή των υπηρεσιών.

    Η "ΙΡΙΣ Ο.Ε. Σύμβουλοι Μηχανικοί " με :

  • την άρτια επιστημονική κατάρτιση και την μακροχρόνια επαγγελματική εμπειρία των στελεχών της,
  • την εφαρμογή των πλέον σύγχρονων μεθόδων οργάνωσης και εκτέλεσης των εργασιών,
  • την πλήρη μηχανοργάνωση των εργασιών της, που στηρίζεται στην εφαρμογή των τελευταίων εξελίξεων της πληροφορικής,
  • τη δυνατότητα διαρκούς ενημέρωσης και εκπαίδευσης των στελεχών  της πάνω στις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις,
  • τον σεβασμό της επιστήμης της Τοπογραφίας  και όλων των Εθνικών  και Κοινοτικών  νομοθεσιών και διατάξεων που καλύπτουν την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου - μελετητή στον τομέα της, διασφαλίζει την Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών με σταθερότητα, μηδέν λάθη και εντός των συμβατικών χρόνων.