Ποιότητα - ISO

logo

Για τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών η ΙΡΙΣ Ο.Ε. εφαρμόζει για το σύνολο των εργασιών της σύστημα διαχείρισης ποιότητας και περιβάλλοντος κατά τα πρότυπα ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015. Οι τομείς δραστηριότητας της εταιρείας, που περιλαμβάνονται όλοι στην πιστοποίηση, είναι η ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ, ο τομέας ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, η ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑ, η ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ και το ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ.