Ποιότητα - ISO

logo

Για τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών η ΙΡΙΣ Ο.Ε. εφαρμόζει για το σύνολο των εργασιών της σύστημα διασφάλισης ποιότητας κατά το πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008, το οποίο έχει πιστοποιηθεί από τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ). Οι τομείς δραστηριότητας της εταιρείας, που περιλαμβάνονται όλοι στην πιστοποίηση, είναι η ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ, ο τομέας ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, η ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑ, η ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ και το ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ.