Τοπογραφία

logo

 • Τριγωνισμός με χρήση GPS διπλής συχνότητας - Προσδιορισμός φωτοσταθερών με χρήση GPS διπλής συχνότητας
 • Αποτυπώσεις σε όλες τις κλίμακες με χρήση TOTAL STATIONS
 • Αποτυπώσεις αρχαιολογικών χώρων
 • Εγκατάσταση χωροσταθμικών δικτύων
 • Χωροσταθμίσεις υψηλής ακρίβειας
 • Εφαρμογές ρυμοτομικών σχεδίων
 • Κτηματογραφήσεις για σύνταξη πολεοδομικών μελετών
 • Εφαρμογές διανομών
 • Εφαρμογές τίτλων ιδιοκτησίας
 • Κτηματογραφήσεις αστικών περιοχών και σύνταξη πράξεων αναλογισμού και τακτοποιήσεων.
 • Κτηματογραφήσεις υπεραστικών περιοχών και εφαρμογή του Ν.653/77
 • Σύνταξη πράξεων εφαρμογής