Κτηματογράφηση

logo

Για να ολοκληρωθεί σωστά η διαδικασία της Κτηματογράφησης είναι απαραίτητη η συμμετοχή των ιδιοκτητών, οι οποίοι πρέπει:
Α) Να υποβάλουν δήλωση ιδιοκτησίας στις περιοχές που έχουν κηρυχθεί υπό Κτηματογράφηση και γίνεται συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας, στο χρονικό διάστημα που ορίζεται από την Πολιτεία. Της διαδικασίας υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας προηγείται πληροφοριακή καμπάνια στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Συνεχείς πληροφορίες διατίθενται στο ιστοχώρο της εταιρείας ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε., http://www.ktimatologio.gr/cadastralsurvey/Pages/Kgcwbcv5d1GNBJFO.aspx


Μαζί με τη δήλωση ιδιοκτησίας υποβάλλονται :

α) Απλά φωτοαντίγραφα των τίτλων που τεκμηριώνουν τα δικαιώματα σε ακίνητα (π.χ. συμβόλαια).
β) Αποδεικτικό καταβολής πάγιου τέλους κτηματογράφησης.


Κατά την υποβολή της δήλωσης χρειάζεται απλό φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου και η επίδειξη εγγράφου από το οποίο να προκύπτει το Α.Φ.Μ. του δηλούντος (π.χ. εκκαθαριστικό εφορίας, λογαριασμός ΔΕΗ κ.λ.π.)
Η δήλωση μπορεί να γίνει στα Γραφεία Κτηματογράφησης και Ηλεκτρονικά.
Επί πλέον θα πρέπει να εντοπιστεί από τον ιδιοκτήτη το γεωτεμάχιο για το οποίο γίνεται δήλωση ιδιοκτησίας και εάν είναι δυνατό να οριοθετηθεί ή να προσκομιστούν στοιχεία για την οριοθέτησή του (τοπογραφικά διαγράμματα).
Η υποβολή τοπογραφικού διαγράμματος δεν είναι πάντα υποχρεωτική, όμως σε περίπτωση υποβολής του διασφαλίζεται η σωστή οριοθέτηση του.
Μετά το πέρας της συλλογής ων δηλώσεων είναι δυνατόν να υποβληθούν εκπρόθεσμες δηλώσεις ή αιτήσεις για διορθώσεις ή υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων.
Επίσης είναι πιθανόν να κληθεί ο ιδιοκτήτης είτε στο Κτηματογραφικό γραφείο είτε στην περιοχή της ιδιοκτησίας του προκειμένου να την υποδείξει.

Β) Με την ολοκλήρωση της επεξεργασίας των στοιχείων των δηλώσεων ιδιοκτησίας και αφού εντοπιστούν και οριοθετηθούν τα γεωτεμάχια γίνεται ανάρτηση των προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων (πινάκων και διαγραμμάτων) στα Γραφεία Κτηματογράφησης για διάστημα δύο μηνών και αποστολή αποσπασμάτων στους δικαιούχους προς ενημέρωσή τους.
Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον οφείλει να εξετάσει τα στοιχεία των προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων και σε περίπτωση διαφωνίας να υποβάλει ένσταση ενώπιον ανεξάρτητων διοικητικών επιτροπών ή αιτήση διόρθωσης κτηματολογικής εγγραφής κατά περίπτωση, για διάστημα δύο μηνών για τους κατοίκους εσωτερικού και τεσσάρων μηνών για τους κατοίκους εξωτερικού.
Αναλυτικές οδηγίες και έντυπα υπάρχουν στη διεύθυνση:http://www.ktimatologio.gr/cadastralsurvey/Pages/Kgcwbcv5d1GNBJFO.aspx