Κτηματολόγιο σε λειτουργία
Τα αποτελέσματα των διαδικασιών της Κτηματογράφησης οδηγούν στις αρχικές εγγραφές που εμφανίζονται στο κτηματολογικό βιβλίο μιας περιοχής, κατά μεταφορά από τους κτηματολογικούς πίνακες. Πάνω στις εγγραφές αυτές στηρίζεται κάθε μεταγενέστερη εγγραφή δικαιώματος.
Σε περίπτωση ανακριβούς αρχικής εγγραφής είναι δυνατή η προσβολή και η διόρθωσή της ολικά ή μερικά σύμφωνα με το  Άρθρο 6 Πρώτες εγγραφές - Προθεσμία αμφισβήτησης του Ν. 2664/1998.